Byznys koučink (bussines coaching)

Řada firem objevila koučink jako účinný nástroj rozvoje, který má obrovský přínos. Tento přínos je patrný nejen jako osobní bonus pro jednotlivé zaměstnance, ale projevuje se v rámci firmy jako celku. Prospívá odpovědnosti a loajalitě, firemním vztahům, motivaci, produktům a službám firmy, její firemní kultuře atd. To vše má pozitivní dopad na prosperitu společnosti.
Byznys koučink je určený pro různé typy firem, které vyhledávají kouče, jako externího specialistu za účelem rozvoje svých zaměstnanců i firmy jako takové. Firmy nejčastěji najímají kouče z těchto důvodů:

 • chtějí rozvíjet své zaměstnance, rozvinout jejich talent, zlepšit jejich výkon
 • chtějí motivovat zaměstnance, (vědí, že spokojený zaměstnanec pracuje lépe)
 • chtějí zvýšit odpovědnost a loajalitu zaměstnanců k firmě
 • chtějí efektivnější řízení firmy (více zákazníků, lepší produkty a služby, větší obraty a zisky, snížit náklady na řízení lidí, snížit fluktuaci)
 • chtějí lepší zacházení se zdroji jako je čas a energie.

Byznys koučink pro jednoho klienta trvá většinou 0,5 roku až 1 rok. Jeho frekvence bývá zpravidla vždy jednou za dva týdny, nebo jednou za týden.

Dohoda třech stran v byznys koučinku

V byznys koučinku uzavírá kouč dohodu s firmou (investorem) a koučovaným zaměstnancem. Dohoda obsahuje zpravidla délku a frekvenci koučovacích sezení, cenu a vymezení tématu/cíle.
To znamená, že na prvním setkání si kouč se zaměstnancem vydefinují základní téma a cíl koučování a také to, jak koučovaný pozná, že dosáhl cíle. Tuto dohodu pak podepíší tři strany (investor, kouč, koučovaný). Kouč i investor ctí fakt, že informace o různých skutečnostech, týkajících se koučovaného, jsou důvěrné. Investor je ovšem seznámen o naplnění cíle, či případné změně koučovacího cíle. Dobrý kouč pracuje v zájmu koučovaného klienta, je vždy na jeho straně, respektuje jeho tempo, jeho potřeby i jedinečnost jeho osoby.
Témata byznys koučinku se nepohybují pouze v rovinách práce a kariéry, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je časté, že se začíná s pracovní oblastí, většinou se však s koučem dotknete i dalších rovin, neboť, jak víme, naše životní roviny nejsou oddělené světy.

Byznys koučink v datech

Americká instituce AMA (American Management Association) byla jako ústav podnikové produktivity v roce 2008 pověřena provést globální výzkum koučovací praxe v současných organizacích.
http://www.opm.gov/WIKI/uploads/docs/Wiki/OPM/training/i4cp-coaching.pdf
Účelem tohoto výzkumu bylo připravit střednědobý výhled trendu koučování do roku 2018. Výzkum obsahoval 1.030 respondentů. Jednalo se o organizace převážně ze severní Ameriky, Evropy a blízkého východu.
Výsledky výzkumu potvrdily stoupající trend popularity koučování a přínos v mnoha oblastech na úrovni firmy jako např. zlepšení pracovního výkonu, lepší řízení byznysu a plánování, úspěšnější řešení konfliktů aj.

PŘÍNOS BYZNYS KOUČINKU PRO FIRMU

Míra zlepšení

Zlepšení výkonu firmy

56%

Zlepšení individuálního výkonu zaměstnance

79%

Zlepšení osobních dovedností

60%

Zvýšení loajality

41%

Snížení nákladů na nábor

24%

Vyšší míra udržení zákazníků

38%

Úspěšné manažerské plánování

63%

Úspěšné řešení konfliktů v týmu

44%

Zdroj:COACHING – A Global Study of Successful Practices – Current Trends and Future Possibilities 2008 – 2018

Významná mezinárodní instituce ICF (International Coach Federation) provedla v Anglii v roce 2010 výzkum osobního přínosu pro zaměstnance, kteří prošli koučovacím cyklem. Výzkumu se zúčastnilo více jak 1000 respondentů, kteří označili přínos koučování v řadě oblastí jako např. vyšší míra odpovědnosti za svůj život, kvalitnější vztahy, zlepšení komunikace, zvýšení motivace a nadšení.

PŘÍNOS BYZNYS KOUČINKU PRO ZAMĚSTNANCE

Míra zlepšení

Efektivnější řízení času

57%

Efektivnější řízení byznysu

61%

Kariérový růst

62%

Lepší komunikační dovednosti

71%

Lepší organizační schopnosti

61%

Lepší plánování investic

15%

Lepší řízení týmu

51%

Lepší sladění osobního a pracovního života

67%

Spokojenější vztahy

73%

Větší osobní pohoda

63%

Vyšší finanční gramotnost

27%

Vyšší kvalita firemní kultury

38%

Vyšší motivace

72%

Vyšší pracovní výkon

70%

Zvýšení zodpovědnosti

80%

Zdroj: ICF Global Coaching Chart Study Executive Summary April 2010

Interní kouč ve firmě

Mnoho společností zavádí pozici nebo roli tzv. interního kouče. Roli interního kouče často vykonávají vrcholoví manažeři, interní koučink je součást jejich pracovní činnosti. Pracovní pozici interního kouče zastávají HR specialisté a trenéři, kteří byli proškoleni a vykonávají tuto činnost v rámci své hlavní pracovní náplně. Je důležité, aby interní koučové prošli uceleným vzděláváním, aby mohli ve své roli či pozici působit profesionálně. Ne vždy tomu tak bývá.

Realita v některých společnostech je krutá a bohužel zásadně nesplňuje poslání koučinku a co víc, kazí jeho dobrou pověst. Často se stává že:

 • Lidé ve firmě, kteří rozhodují, neví, co je koučink a jaká ctí pravidla, mají rozporuplné informace a jinou představu o průběhu koučinku.
 • Zaměstnanci je koučink nařízen při neplnění cílů, většinou jako poslední varování před výpovědí, jeho motivace má negativní náboj a nelze splnit očekávaný přínos.
 • Kouč je zaměstnanci přidělen, nemá možnost si kouče vybrat na základě vlastního úsudku.
 • Nejsou nastavena pravidla pro etiku a mlčenlivost, co znamená, že zaměstnanec má strach, že informace, které kouči sdělí, budou předány jeho nadřízenému.
 • Cíle koučinku jsou zaměstnanci nastaveny v po poradě s interním koučem, nebo rovnou pouze nadřízeným. Koučovaný s nimi není ztotožněn.
 • Zaměstnanec koučink nechce, není to metoda pro něj vhodná, nespolupracuje.
 • Sezení probíhají neprofesionálně, pouze jako popovídání, které nesměřuje k naplnění cílů.

Pokud má interní koučink fungovat na celofiremní je nutné jej zavést jako systém a dodržovat jeho pravidla (kvalitní vzděláni kouče, etický kodex, osobnostní předpoklady, dodržování struktury a techniky koučování).

Řada manažerů však využívá takový manažerský styl, který obsahuje prvky koučinku (např. otázky místo příkazů). Tito manažeři jsou většinou dobří lídři, dokáží inspirovat ostatní a šíří koučovací princip firmou, jako součást její firemní kultury.

Cena byznys/sportovního koučinku

Uvádíme orientační náhled na běžné ceny externího byznys/sportovního koučinku na trhu. Tyto ceny mohou zaznamenávat odchylky směrem dolů i nahoru.

Je třeba vést v patrnosti, že cena vyjádřená penězi, není jediným kritériem, které poukazuje na kvalitu poskytované služby. Cenu doporučujeme posuzovat v kontextu všech ostatních souvislostí (vzdělání a kvalifikace kouče, zkušenost, reference atd.) Největší zárukou kvality je škola pod hlavičkou ICF/International Coach Federation), dobré reference, váš osobní dojem při jednání s koučem. Cena se může lišit i u jednoho kouče dle celkového objemu práce pro daný kontrakt.

CENA BYZNYS KOUČINKU za 60min.

KOMENTÁŘ

1 000 – 2000 Kč Toto je cena tréninkového koučování budoucích koučů, kteří procházejí odborným výcvikem (aby jej získali, potřebují mít praxi). V jiném případě se jedná o podezřele nízkou cenu a pravděpodobně nejde o profesionální koučování.
2000 – 3000 Kč Cena kouče, který ukončil akreditovaný výcvik, se vzděláním na úrovni ACSTH (Aproved Coach Specific Training Hours). Tento kouč má dovednosti profesionálního kouče, potřebuje získávat zkušenosti a reference. Konečná dohoda o ceně záleží na objemu zakázky, kterou od firmy získal.
3000 – 6000 Kč Běžná cena profesionálního kouče se vzděláním na úrovni ACSTH (Aproved Coach Specific Training Hours) nebo ACC (Associate Certified Coach). Tento kouč má již zkušenosti i reference. Konečná dohoda o ceně záleží na objemu zakázky, kterou od firmy získal.
6000 Kč a více Běžná cena velmi zkušeného kouče se vzděláním na úrovni PCC (Professional Certified Coach) nebo MCC (Master Certified Coach). Konečná dohoda o ceně záleží na objemu zakázky, kterou od firmy získal.